برگشت
دانستنی ها

سینوس لیفت Sinus Lift

سینوس لیفت Sinus Lift

وقتی دندان های آسیای کوچک و بزررگ فک بالا کشیده می شود ‚استخوان نگهدارنده دندان تحلیل می رود و سینوس بزرگ می شود و سینوس لیفت لازم میشود.
سینوس لیفت Sinus Lift
متن کامل :

روش سینوس لیفت:

وقتی دندان های آسیای کوچک و بزررگ  فک بالا کشیده  می شود ‚استخوان نگهدارنده دندان تحلیل می رود و سینوس بزرگ می شود و سینوس لیفت لازم  میشود.

انواع سینوس لیفت:

1- باز open sinus lift                                      

2- بسته close sinus lift

روش باز:

این روش با باز کردن حفره سینوس و قرار دادن مواد جایگزین استخوان  همراه است.

روش بسته:

فقط نیاز به بالا بردن سینوس به اندازه 2-3 میلی تر است.

مزایای روش باز:

1- امکان افزایش ارتفاع  استخوان تا اندازه مورد نیاز بدون محدودیت

2- تشخیص میزان موفقیت در روز جراحی

مزایای روش بسته:

1- جراحی با وسعت بسیار کم

2- زمان جراحی کمتر


بستن
تومان