لثه ی یکی از دندان هایم بایدپپیوند لثه شود. اگر انجام ندهم، در طولانی مدت به مرور زمان، چه عواقبی خواهد داشت؟

با توجه به تحلیل لثه و بدنبال ان تحلیل استخوان احتمال لقی و کشیدن دندان زیاد است


سوالات بیماران